Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Barevný svět
kolem nás

Vzdělávání

Blanická

Blanická

1. třída Berušky

1. třída Berušky

2. třída Sluníčka

2. třída Sluníčka
Mitrovická

Mitrovická

1. třída Broučci

1. třída Broučci

2. třída Koťátka

2. třída Koťátka

Denní program

6:30 Otevření mateřské školy.
6:30 – 7:00 Scházení dětí ve třídách, doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání.
Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí z celé mateřské školy, individuální činnosti.
7:00 – 7:45 Rozdělení dětí na třídy.
7:00 – 8:30Pokračování ve spontánních činnostech – volné hry děti, částečně řízené aktivity učitelkou, tematicky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi.
8:30 – 8:50 Hygiena, cvičení dětí – tělovýchovné aktivity, cvičení s tělovýchovným nářadím a náčiním, pohybové a soutěživé hry, relaxace, cvičení jógy.
8:50 – 9:10 Dopolední svačinka dětí – děti si v rámci sebeobsluhy samy chystají tácky a nabírají svačinku – chléb, rohlík, jogurt atd.
Starší děti si samostatně nalévají nápoj – samozřejmostí je dopomoc zaměstnanců školy.
9:10 – 9:25 Komunitní kruh – prostor pro pozdravení, informace o dnešním dni, prostor pro individuální projevy dětí, opakování a prohlubování dovedností a vědomostí dětí, hodnocení spontánní činností, motivace a vysvětlení řízených aktivit.
9:25 – 9:55 Didakticky zacílené činnosti – skupinová práce – nabídka různorodých jazykových, matematických, hudebních, kognitivních, pracovních, výtvarných, dramatických, experimentálních a jiných činností.
9:55 – 11:30 Hygiena, oblékání, pobyt venku – vycházky, sezónní činnosti, hry na zahradě / délka pobytu venku je přizpůsobena dle doby oběda v jednotlivých třídách.
11:30 – 11:45Hygiena, převlékání, příprava na oběd.
11:45 – 12:10 Oběd – podpora samostatnosti při stravování a sebeobsluze.
12:10 – 14:00 Hygiena, odpočinek dle individuálních potřeb dětí, relaxace, předčítání dětské literatury učitelkou, klidové hry, náhradní nespací aktivity.
14:00 – 14.30 Hygiena, odpolední svačinka.
14:30 – 16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.
Rozdílně zájmové kroužky pro MŠ Blanická a MŠ Mitrovická.
Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.