Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Barevný svět
kolem nás

Pro rodiče

Určení výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravné na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace

Určení výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravné na školní rok 2019/2020

Platné od 1.9.2019

ŠKOLNÉ : 440,- Kč / měsíc

Děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky neplatí školné, pouze stravné!

Školné je hrazeno bezhotovostním převodem nejpozději do 15.dne běžného měsíce na číslo účtu 1661505369/0800 pod variabilním symbolem, který vám byl přidělen při přijetí dítěte do MŠ.

STRAVNÉ v MŠ Blanická

 • Strava je zajišťována školní jídelnou Základní školy Ostrava-Stará Bělá, informace o výši stravného a platbách obdržíte u vedoucí školní jídelny základní školy paní Milady Stašové (tel.: 596769014)

STRAVNÉ v MŠ Mitrovická – stravné se hradí spolu se školným v jedné platbě na účet školky.

 1. kategorie: dopolední svačinka 9,-Kč + oběd 18,-Kč + odpolední svačinka 8,-Kč = 35,- Kč

Průměrný počet pracovních dnů v měsíci 21 * 35,- = 735,-, tj. platba stravného na měsíc

 1. kategorie-tj. děti s odloženou školní docházkou:

dopolední svačinka 9,-Kč + oběd 25,-Kč+odpolední svačinka 8,-Kč =  42,-Kč

Průměrný počet pracovních dnů v měsíci 21 * 42,- = 882,-, tj. platba stravného na měsíc

Vratky stravného (přeplatky za řádně odhlášenou stravu) se vracejí v únoru a v červenci.

Co dítě potřebuje v mateřské škole

 • pohodlné převlečení pro pobyt ve třídě, děti v něm stráví většinu dne (tepláčky, tričko, …)
 • papučky s pevnou patou
 • starší převlečení pro pobyt venku, které si děti mohou i ušpinit (tepláčky, mikina, starší boty, kšiltovka)
 • pyžámko – s našitým poutkem na pověšení
 • náhradní oblečení – kdyby náhodou (spodní prádlo, tričko, tepláčky, ponožky)

Prosím, mějte všechny věci označené, aby nedošlo k záměnám.

Spolek rodičů Dětský úsměv

Spolek zahrnuje Mateřskou školu Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace, Blanická 154/180 a odloučené pracoviště na ulici Mitrovická. Sdružuje všechny zákonné zástupce našich dětí. Spolupráce je velmi aktivní, postavená na vzájemné důvěře, vstřícnosti, otevřenosti, porozumění, pochopení, toleranci, respektu a ochotě spolupracovat. V rámci této spolupráce pořádáme společné školní a mimoškolní akce i pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím spolku žádáme o poskytnutí účelových dotací (tzv. granty v oblasti školství na školní a mimoškolní akce). Tyto prostředky pomáhají ke kvalitnějšímu zajištění plánovaných akcí.

Poslání spolku

 • napomáhat k lepšímu prostředí v mateřských školách
 • postupně revitalizovat prostředí školních zahrad
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • podporovat aktivity určené dětem
 • dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol (využití, evidence)
 • umožňovat pořízení drobných dárků dětem pro různé příležitosti

Členové spolku se volí na společné schůzce zákonných zástupců, která probíhá vždy v září (počátek školního roku). Své zastoupení má každá třída obou mateřských škol. Zvolení zástupci následně mezi sebou volí předsedu a místopředsedu spolku.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd

MŠ Blanická

paní Lucie Binarová
paní Lucie Mrkvová
paní Markéta Opravilová

MŠ Mitrovická

paní Soňa Pilchová
paní Veronika Kagánková

Příspěvek do spolku

Rodiče mohou přispět do spolku částku 500,- Kč na školní rok. Uvedená částka byla projednána výborem a na schůzkách v jednotlivých třídách naší MŠ v září 2019. Tato částka byla jednohlasně odsouhlasena.

Finance budou využity jako příspěvek na organizaci různých akcí pro děti, na společné akce určené dětem, vybavení školních tříd a zahrad.

Spolek je také nakloněn sponzorské spolupráci. Sponzorský dar si můžete odečíst ze základu daně. Pro více informací a případnou spolupráci se obraťte na vedoucí učitelku pro odloučené pracoviště MŠ Mitrovická, paní Danuši Brillantovou.

Zajímavosti , informace a náměty

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovené úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 činí 440,-Kč.

V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovena ředitelkou školy výše úplaty nepřesahující její poměrnou část z částky 440,-Kč odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Výše úplaty v době přerušení mateřské školy z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 činí

za měsíc:

 • březen 240,-Kč
 • duben 0,-Kč
 • květen 115,-Kč
 • červen 440,-Kč