Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

O naší škole

Mitrovická

Naše mateřská škola se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech. Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ provází děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.
Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ je otevřený dokument s možností různých dodatečných úprav a vkládáním příloh. Tematické celky jsou variabilní, pedagogové mohou kdykoliv reagovat na konkrétní situace a zájmy dětí, vytvořit nové téma, cíle napříč integrovanými bloky a vracet se k nesplněným cílům. Při plánování činností vycházíme ze všech vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání.

Najdete u nás
dvě třídy