Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Vzdělávání

Mitrovická

Obě třídy odloučeného pracoviště MŠ Mitrovická jsou prostorné, vybavené novým funkčním nábytkem, ve kterém jsou umístěné hračky a pomůcky pro děti. Součásti každé třídy je oddělená jídelna pro stravování dětí a individuální a skupinovou práci v odpoledních činnostech.

Ve třídě , jsou výchovně vzdělávací činnosti zaměřeny na předškolní přípravu. Ve třídě je umístěna interaktivní tabule. Paní učitelky volí jednotlivé činnosti dle individuálních potřeb dětí tak, aby jim co nejvíce usnadnili vstup do základní školy. Můžete nás sledovat v sekci fotogalerie Mitrovická.

Ve třídě je výchovně vzdělávací činnost zaměřena na zvládání základních hygienických návyků a dodržování základních pravidel chování . U dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika. Zároveň však přihlíží k individuálním potřebám dětí mladšího věku, které do školičky právě nastoupily. Můžete nás sledovat v sekci fotogalerie Mitrovická.


Naše mateřská škola se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech. Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ provází děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.
Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ je otevřený dokument s možností různých dodatečných úprav a vkládáním příloh. Tematické celky jsou variabilní, pedagogové mohou kdykoliv reagovat na konkrétní situace a zájmy dětí, vytvořit nové téma, cíle napříč integrovanými bloky a vracet se k nesplněným cílům. Při plánování činností vycházíme ze všech vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávánÍ.

VE ŠKOLCE JSME KAMARÁDI,

VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI.

PUTUJEME SE SKŘÍTKY

S VESELÝMI ZÁŽITKY.

SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ NA MITROVICKÉ

6:30- 7:55 příchod dětí do školky ( do 7:30 se děti scházejí ve třídě koťátek, následně ve svých třídách. V 8:00 se budova zamyká – PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ.

12:05- 12:20 rozcházení dětí po obědě( prosíme o dodržení této doby)

14:30-16:25 rozcházení dětí domů( do 15:30 se děti rozcházejí na svých třídách, následně ve třídě koťátek. V 16:30 se budova zavírá.

Zájmové aktivity

SKŘÍTEK ŠIKULKA

Děti se v tomto kroužku budou seznamovat s různými tvořivými materiály a technikami, které je budou podporovat v jejich tvořivosti a fantazii. Naučí se správné pracovní postupy tak, aby dosáhly finálního výsledku. Procvičujeme zručnost a jemnou motoriku při konstruktivních činnostech, při hrách s prsty, při práci na pracovních listech, s papírem, s didaktickými pomůckami. Hravou formou vedeme děti k dalšímu poznávání a učení, aby si uvědomily, že dozvídat se nové věci je důležité pro další život. Někdy si ale i jen tak tvoří bez velkého finále, protože jak víme, i cesta může být cíl.

VŠEZNÁLEK

Děti se v tomto kroužku budou seznamovat pomocí zábavných a naučných her a pokusů s různými přírodninami, fyzikalními a chemickými vědami, rozvíjet schopnost pozorovat, měřit, srovnávat, tvořit předpoklady a zkoumáním je ověřovat. Na základě realizovaných aktivit vyvozovat vlastní závěry, objevovat nové informace a rekonstruovat dosavadní poznání.

MALÝ PŘÍRODOVĚDEC

Děti se v tomto kroužku budou seznamovat s okolní přírodou, rostlinami, stromy, ptáčky, zvířátky a jinými drobnými živočichy. Cílem kroužku je u dětí upevnit kladný vztah k živé i neživé přírodě a získat v této oblasti základní znalosti.

DOPLŇKOVÉ KROUŽKY

Cílem logopedické intervence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak i individuální s využitím různých metodik. Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace. Logochvilka je určena především dětem předškolního věku, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení. S dětmi individuálně pracuje speciální pedagog PhDr. Lenka Lašanová, ředitelka školy.