Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ V MŠ

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ V MŠ

OD 1. 9. 2021

 • S ohledem na situaci žádáme o respektování ochranného opatření MZDR ze 17. 8. 2021.
 • Ochranné opatření MZDR ze 17. 8. 2021.
 • Upozorňujeme, vstup do budovy pouze s respirátorem či obdobným prostředkem.
 •  Po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce.
 • Do budovy nesmí vstoupit děti a zákonní zástupci s příznaky žádného infekčního onemocnění.
 • Pobyt zákonných zástupců po budově MŠ je pouze na nezbytně nutnou dobu.
 • Po převlečení v šatně si děti půjdou VŽDY před vstupem do třídy umýt ruce.
 • V sáčku s převlečením bude mít dítě trvale uloženou jednu roušku (v igelitovém pytlíku), pro případ výskytu covid-19 a s tím spojených hygienických opatření).
 • Pokud dítě trpí nějakou alergií či chronických onemocněním, musí mít potvrzení lékaře o tomto zdravotním stavu, jinak v případě projevů (rýma, kašel,…) nebude moci být v MŠ a rodič ho bude muset bez odkladu vyzvednout.
 • Pokud budou u dítěte patrné příznaky onemocnění, budeme postupovat dle MŠMT:

citace:

příznaky jsou patrné již při příchodu – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech těchto uvedených případech –vám oznamujeme, že musíte telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Prosíme, dodržujte opatření a přivádějte zdravé děti.